יהוה in the Leningrad Codex – Genesis – Bereshit

Vowels of Adonai for reference.

YHVH – יהוה found in the Leningrad Codex – Genesis – Bereshit

 

VerseName w/ vowels
Genesis 2:4יְהוָ֥ה
Genesis 2:5יְהוָ֤ה
Genesis 2:7יְהוָ֨ה
Genesis 2:8יְהוָ֧ה
Genesis 2:9יְהוָ֤ה
Genesis 2:15יְהוָ֥ה
Genesis 2:16יְהוָ֣ה
Genesis 2:18יְהוָ֣ה
Genesis 2:19יְהוָ֨ה
Genesis 2:21יְהוָ֨ה
Genesis 2:22יְהוָ֨ה
Genesis 3:1יְהוָ֣ה
Genesis 3:8יְהוָ֣ה    יְהוָ֧ה
Genesis 3:9יְהוָ֥ה
Genesis 3:13יְהוָ֧ה
Genesis 3:14יְהוָֹ֨ה
Genesis 3:21יְהוָ֨ה
Genesis 3:22יְהוָ֣ה
Genesis 3:23יְהוָ֥ה
Genesis 4:1יְהוָֽה
Genesis 4:3 לַֽיהוָֽה
Genesis 4:4יְהוָ֔ה
Genesis 4:6יְהוָ֖ה
Genesis 4:9יְהוָה֙
Genesis 4:13יְהוָ֑ה
Genesis 4:15יְהוָ֗ה    יְהוָ֤ה
Genesis 4:16יְהוָ֑ה
Genesis 4:26יְהוָֽה
Genesis 5:29יְהוָֽה
Genesis 6:3יְהוָ֗ה
Genesis 6:5יְהוָ֔ה
Genesis 6:6יְהוָ֔ה
Genesis 6:7יְהוָ֗ה
Genesis 6:8יְהוָֽה
Genesis 7:1יְהוָה֙
Genesis 7:5יְהוָֽה
Genesis 7:16יְהוָ֖ה
Genesis 8:20לַֽיהוָ֑ה
Genesis 8:21יְהוָה֮     יְהוָ֜ה
Genesis 9:26יְהוָֹ֖ה WLC-Gen9-26
Genesis 10:9יְהוָ֑ה     יְהוָֽה
Genesis 11:5יְהוָ֔ה
Genesis 11:6יְהוָ֗ה
Genesis 11:8יְהוָ֥ה
Genesis 11:9יְהוָ֖ה     יְהוָ֔ה
Genesis 12:1יְהוָה֙
Genesis 12:4יְהוָ֔ה
Genesis 12:7יְהוָה֙לַיהוָ֖ה
Genesis 12:8יְהוָֽהלַֽיהוָ֔ה
Genesis 12:17יְהוָ֧ה
Genesis 13:4יְהוָֽה
Genesis 13:10יְהוָ֗ה     יְהוָה֙
Genesis 13:13לַיהוָ֖ה
Genesis 13:14וַֽיהוָ֞ה
Genesis 13:18לַֽיהוָֽה
Genesis 14:22יְהוָה֙
Genesis 15:1יְהוָה֙
Genesis 15:2אֲדֹנָ֤י יֱהוִה֙
Genesis 15:4יְהוָ֤ה
Genesis 15:7יְהוָ֗ה
Genesis 15:8אֲדֹנָ֣י יֱהוִ֔ה
Genesis 15:6בַּֽיהוָ֑ה
Genesis 15:18יְהוָ֛ה
Genesis 16:2יְהוָה֙
Genesis 16:5יְהוָ֖ה
Genesis 16:7יְהוָ֛ה
Genesis 16:9יְהוָ֔ה
Genesis 16:10יְהוָ֔ה
Genesis 16:11יְהוָ֔ה     יְהוָ֖ה
Genesis 16:13יְהוָה֙
Genesis 17:1יְהוָ֜ה
Genesis 18:1יְהוָ֔ה
Genesis 18:13יְהוָ֖ה
Genesis 18:14 מֵיְהוָ֖ה
Genesis 18:17 וַֽיהוָֹ֖ה
Genesis 18:19יְהוָה֙     יְהוָ֔ה
Genesis 18:20יְהוָ֔ה
Genesis 18:22יְהוָֽה
Genesis 18:26יְהוָ֔ה
Genesis 18:33יְהוָ֔ה
Genesis 19:13יְהוָ֔ה     יְהוָ֖ה
Genesis 19:14יְהוָ֖ה
Genesis 19:16יְהוָ֖ה
Genesis 19:24יְהוָ֖הוַֽיהוָ֗ה
Genesis 19:27יְהוָֽה
Genesis 20:18יְהוָ֔ה
Genesis 21:1יְהוָ֛הוַֽיהוָ֛ה
Genesis 21:33יְהוָ֖ה
Genesis 22:11יְהוָה֙
Genesis 22:14יְהוָ֣ה     יְהוָ֖ה
Genesis 22:15יְהוָ֖ה
Genesis 22:16יְהוָ֑ה
Genesis 24:1 וַֽיהוָ֛ה
Genesis 24:3 בַּֽיהוָה֙
Genesis 24:7יְהוָ֣ה
Genesis 24:12יְהוָ֗ה
Genesis 24:21יְהוָ֛ה
Genesis 24:26לַֽיהוָֽה
Genesis 24:27יְהוָה֙     יְהוָ֔ה
Genesis 24:31יְהוָ֑ה
Genesis 24:35וַיהוָ֞ה
Genesis 24:40יְהוָ֞ה
Genesis 24:42יְהוָה֙
Genesis 24:44יְהוָ֖ה
Genesis 24:48יְהוָה֙לַיהוָ֑ה
Genesis 24:50מֵיְהוָ֖ה
Genesis 24:51יְהוָֽה
Genesis 24:52 לַֽיהוָֽה
Genesis 24:56 וַֽיהוָ֖ה
Genesis 25:21יְהוָ֔ה לַֽיהוָה֙
Genesis 25:22יְהוָֽה
Genesis 25:23יְהוָ֜ה
Genesis 26:2יְהוָ֔ה
Genesis 26:12יְהוָֽה
Genesis 26:22יְהוָ֛ה
Genesis 26:24יְהוָה֙
Genesis 26:25יְהוָ֔ה
Genesis 26:28יְהוָ֣ה
Genesis 26:29יְהוָֽה
Genesis 27:7יְהוָ֖ה
Genesis 27:20יְהוָ֥ה
Genesis 27:27יְהוָֽה
Genesis 28:13יְהוָ֜ה     יְהוָ֗ה
Genesis 28:16יְהוָ֔ה
Genesis 28:21יְהוָ֛ה
Genesis 29:31יְהוָה֙
Genesis 29:32יְהוָה֙
Genesis 29:33יְהוָה֙
Genesis 29:35יְהוָ֔ה
Genesis 30:24יְהוָ֛ה
Genesis 30:27יְהוָ֖ה
Genesis 30:30יְהוָ֛ה
Genesis 31:3יְהוָה֙
Genesis 31:49יְהוָ֖ה
Genesis 32:10יְהוָ֞ה
Genesis 38:7יְהוָֽה     יְהוָ֑ה
Genesis 38:10יְהוָ֖ה
Genesis 39:2יְהוָה֙
Genesis 39:3יְהוָ֖ה     יְהוָ֖ה
Genesis 39:5יְהוָ֛ה     יְהוָה֙
Genesis 39:21יְהוָה֙
Genesis 39:23יְהוָ֖ה     יְהוָ֥ה
Genesis 49:18יְהוָֽה

Comments are closed.